Unsere Sportanlage "Am Südpark"


Der Südpark fröhjer

(Mariadörper Platt)


Wenn de Tröte en der Südpark schallete,

on de Schlachtröff dörsch Mariadörp hallete,

da worr en der Südpark emmer jätt loss,

Zuschauwer koohme met Tram, Fahrrad on ze Foß.

 

Wä kennt nch hönn Name, die all hej jespellt,

füer lehr on Freujd, att jaanet füer Jeld.

Wenn de Mannschaff oploofet en Schwatz on Jäel,

et Stadijon enne Häcksekessel, verröck jedde Käel.

 

Hej wuet Fußball däh Spetz worr jespellt,

Esatz wuet noch jezeescht, füer et Etrettsjeld.

Name wie Lambertin, Jandeleet, off Warrimong,

Schlösser, Böhm, Möllisch Häns däh flotte Jong.

 

Jussens Tüen en et Tor net ze verjeisse,

de Zuschauwer wuete bejeistert metjereisse,

och oss Frauwe spellete hej da verröck,

on wönschete de Jonge allemool völl Jlöck.

 

Jääje Alsdörp jing et en der Südpark huech her,

Trapp, Hovengja, Schwatz on Möller spellete fair.

De Viktorija uss Kellersbäersch worr emmer Spetz,

met Voorel, Schubert, Bommer dörsch der Südpark jehetz.

 

Koohm da Eischwiller, de Elef en jröng on wiß,

worr oss e jouw Spell als Zuschauwer jeweß,

met Pefferkoer, Schöppe, Klostermann on Piefer,

de Jonge jinge eraa met Esatz on lefer.

 

Va der Langebäersch uss Kohlscheed, der Ka Be Ce,

Aderhold, Ensch, Martinelli spellete off hej.

Uss Bosswiller de Wunderknabe worre Klasse,

wooh se spellete strüehmete Sondaachs de Masse.

 

De Rhenanija uss Wüeschele en fröhjere Joohre,

vüür voll Stadije se emmer dings sorje,

wenn se de zauberet, met alles ding trickse,

on met Simons, Queck, Derwall en der Südpark flitzete.

 

Ävver wenn de Alemannija uss de Stadt Oche koohm,

Münzebäersch, Joffart, Kölling der Südpark betroohn,

da sting et Dörp Kopp, der auwe Südpark bäevet,

et janze Dörp wollt däh Schlaajer erläeve.

 

Fußballspelle datt konnte och fröhjer de Jonge,

och Hackentricks sent zu der Zitt att jelonge,

me bießet op de Zäng, sting e Spell enns verloore,

met Sescherheet wuet datt Deng noch erömm jeboore.

 

Talente joof hej fröhjer mieh wie jennoch,

elef Fröng hoole zesamme, jesellisch worre se och,

et joof noch kee Hankjeld on jeng Spese,

märr enne Steffel ding att jens erömm reese.

 

Datt worr enn Zitt, isch erenner misch jeehr,

me zeehjet och op et Lank jätt met datt Lehr,

der Fußball trock och fröhjer de Lüh en Schaare,

och oohne esu vüll Jeld doofüer ze bezahle.